16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Mai 2024 / Learners

Mae’r canlyniadau ar gyfer ein Holiadur Llais y Dysgwr blynyddol i mewn ac rydym yn falch o ddweud bod 96% o’n dysgwyr yn dweud ein bod yn dda/ardderchog!

Yn ACT, mae boddhad dysgwyr yn hanfodol bwysig, ac fel prif ddarparwr hyfforddiant Cymru, rydym yn awyddus i sicrhau bod ein safonau’n gyson drwyddi draw.

Bob blwyddyn rydym yn cynnal arolwg o’n dysgwyr o’r rhwydwaith i fonitro boddhad ar draws amrywiaeth o feysydd. Gofynnir cwestiynau i’r dysgwyr am y cymorth a gânt, y wybodaeth a roddir iddynt, y cyfleusterau a’r offer sydd ar gael iddynt yn ogystal â’u gradd gyffredinol o’u darparwr.

Mae ACT yn ymfalchïo yn ei staff arobryn, ei system gefnogi gref a’i chyfleusterau hyfforddi gorau, ac adlewyrchwyd hyn yn glir yng nghanlyniadau’r arolwg.

Eleni, cawsom 2388 o ymatebion gyda chyfradd ymateb o 84% o’r rhai a ddewiswyd i gwblhau’r arolwg, ein nifer uchaf o ymatebion eto!

Gyda 20 o sefydliadau partner, 12 llwybr Hyfforddeiaeth gwahanol ar gyfer pobl ifanc 16-19 mlwydd oed, a Phrentisiaethau a Phrentisiaethau Uwch mewn dros 30 o wahanol sectorau, mae gennym ystod amrywiol o ddysgwyr yr ydym yn gweithio’n galed i’w cadw i ymgysylltu a darparu ansawdd uchel a hyfforddiant perthnasol iddynt.

Eleni, cododd y rhwydwaith ACT y bar ar draws amrywiaeth o ardaloedd:

Nododd 92% ein bod yn dda/ardderchog wrth ddarparu cymorth penodol i ddatblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol eu dysgwyr – mae hyn yn gynnydd enfawr 9% o arolwg 2018.

Nododd naw deg y cant o’n dysgwyr fod y dechnoleg a ddefnyddiwyd i gefnogi eu dysgu yn dda/rhagorol. Mae hyn wedi cynyddu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac rydym yn falch o glywed bod yr adnoddau newydd fel OneFile yn arf effeithiol sy’n cefnogi’ch dysgu!

Gyda’n hymgyrch i wella Gofal, Cefnogaeth ac Arweiniad mewn dysgu, fe wnaethom sgorio 92% anhygoel ar ba mor dda yr ydym yn hysbysu dysgwyr am gael gafael ar gymorth ar gyfer materion personol a allai effeithio ar eu dysgu. Mae hyn wedi cynyddu 12% ers y llynedd ac rydym mor falch o glywed bod ein dysgwyr yn teimlo’r gefnogaeth yn fwy nag erioed.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod pob dysgwr yn fodlon ac yn cael y cyfle i leisio barn am eu hyfforddiant a chyfrannu syniadau ac adborth ar gyfer gwelliannau a datblygiadau. Roedd hyn hefyd yn amlwg yng nghanlyniadau ein harolwg gyda 96% o ddysgwyr yn ein barnu’n dda/ardderchog wrth ofyn am eich barn. Mae hyn wedi gwella’n gyson flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Cawsom hefyd adborth gwych gan ein dysgwyr, gan gynnwys y sylwadau canlynol:

 • “Ers i mi ymuno ag ACT mae fy sgiliau cymdeithasol a’m hyder wedi gwella. Mae’r holl staff a myfyrwyr rydw i wedi cwrdd â nhw wedi fy ngwneud yn berson gwell.” – Dysgwr Hyfforddeiaeth
 • “Mae pawb yn rhoi llawer o gefnogaeth i mi, bod yn broffesiynol (o safon uchel iawn) ac yn gyfeillgar ar yr un pryd. Rwy’n hapus iawn gyda’r rhaglen hon ac yn ddiolchgar iawn am y cyfle mae ACT wedi ei roi i mi. Ardderchog!” – Dysgwr Prentisiaeth Cyfrifeg
 • “Tra fy mod wedi bod ar y Lefel 4 Gweinyddu Busnes, mae staff ACT wedi bod yn eithriadol. Oherwydd amgylchiadau personol rwy’n gwerthfawrogi’r gefnogaeth ychwanegol yn fawr” – Dysgwr Prentisiaeth Gwasanaethau Busnes

Ar draws y bwrdd, mae’r canlyniadau’n edrych yn well nag erioed, a bydd y gwaith bellach yn parhau i gynyddu canlyniadau ymhellach. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein dysgwyr yn graddio’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn yn rhagorol. Mae dilyniant yn cael ei gynnal yn awr i edrych ar unrhyw feysydd y mae dysgwyr yn teimlo y gellid eu gwella neu eu datblygu a byddant yn dod yn brif flaenoriaeth inni.

Dywedodd Richard Spear, Rheolwr-Gyfarwyddwr ACT Training: “Yn ACT, rydym yn rhoi ein dysgwyr wrth wraidd popeth a wnawn, ac mae canlyniadau’r arolwg yn adlewyrchu hynny. Mae ein timau gwych wedi ymrwymo’n llwyr i wella bywydau ein dysgwyr yn gadarnhaol ac maent yn chwilio am ffyrdd newydd o wella ac adeiladu ar ein gwasanaethau yn barhaus. Rydym wrth ein bodd bod y canlyniadau’n casglu’r gwaith caled ac ymroddiad ein holl staff yma yn ACT, sy’n gweithio’n ddiflino i gefnogi ein dysgwyr i gyflawni eu huchelgeisiau gyrfaol.”

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn ddysgwr ACT? Dysgwch fwy am y Prentisiaethau a’r Hyfforddeiaethau a gynigiwn. O Wasanaeth Cwsmer i Ofal, dewch o hyd i’r cymhwyster cywir i ddatblygu eich sgiliau a datblygu’ch gyrfa: www.acttraining.org.uk/learners  

Rhannwch