16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Ebr 2024 / Learners

Roedd Chillie Squance, yn wreiddiol o Wells, Gwlad yr Haf bob amser am ddatblygu ei haddysg a dilyn gyrfa yn y diwydiant ariannol. Fodd bynnag, pan sylweddolodd nad oedd llwybr y Brifysgol iddi hi, nid oedd yn siŵr beth oedd ei hopsiynau. Gyda’i phrentisiaeth ACT, mae Chillie bellach yn gweithio i gwmni cyfrifyddu, yn ennill y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol sydd eu hangen i sicrhau gyrfa lwyddiannus ac addawol yn y sector cyllid.

“Penderfynais nad oedd y Brifysgol i mi am nifer o resymau ond roeddwn hefyd yn gwybod fy mod am barhau â’m haddysg. Mae prentisiaeth wedi bod yn ffordd wych o wneud hyn. Rwyf wedi gallu ennill cymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn fyd-eang yn ogystal â phrofiad ymarferol.”

Mae Chillie, 20, yn gweithio fel Cynorthwy-ydd Cyfrifon a Chyflogres gyda Accounted For Ltd, practis cyfrifon bach yng Nghaerdydd. Tra’n gweithio tuag at ennill ei chymhwyster cyfrifyddu Lefel 4 AAT, mae Chillie hefyd yn meithrin profiad ymarferol yn y swydd.

“Fy rôl i yw paratoi mantolenni prawf ar gyfer cyfrifon ariannol a rheoli. Rwy’n gyfrifol am gyflwyno TAW, rhedeg cyflogres, yn ogystal â rhoi cymorth ac adborth i brentisiaid newydd. Ers dechrau fy mhrentisiaeth mae fy sgiliau proffesiynol wedi gwella’n ddramatig – un sgil nodedig yw fy sgiliau â phobl a sut i ryngweithio â gwahanol gymeriadau.”

Mae prentisiaeth Chillie yn sicrhau, ochr yn ochr â datblygu profiad o fewn y diwydiant cyllid, ei bod hefyd yn parhau â’i thaith addysgol. Mae’n dweud, “bydd dysgu damcaniaeth ochr yn ochr â’r profiad ymarferol o fudd wrth i mi symud ymlaen.” Bydd y wybodaeth ariannol hon yn hanfodol wrth i Chillie geisio datblygu ei gyrfa ym maes cyllid.

Mae Chillie hefyd wedi bod yn parhau â’i phrentisiaeth drwy gydol y cyfnod clo. Er ei fod yn heriol, mae’n teimlo bod y profiad wedi bod yn haws o lawer oherwydd cefnogaeth ACT a’i chyflogwr.

“Ychydig cyn cyhoeddi’r cyfnod clo, caewyd swyddfa Accounted For a rhoddwyd mesurau gweithio o gartref ar unwaith. I mi, cymerodd fis neu ddau i ymgartrefu yn y normal newydd, ond gan fy mod bellach wedi addasu, rwyf yn mwynhau’r amgylchedd gweithio o gartref yn fawr. Rwyf bob amser wedi gweld gwaith a mynd ato ond roedd adegau pan oedd lefelau cymhelliant yn gostwng. Mae’r hyn rwyf wedi’i ddysgu o’m prentisiaeth wedi fy helpu i ganolbwyntio. Rwy’n gweithio fel rhan o dîm ac mae’n rhaid i ni gefnogi ein gilydd.”

Ychwanega Chillie fod cael prentisiaeth sydd wedi’i theilwra i’w hanghenion a’i nodau penodol hefyd wedi helpu’n fawr:

“Mae ACT bob amser wedi fy nghefnogi’n aruthrol ers i mi ymuno â nhw yn 2017. Gellir gohirio dyddiadau arholiadau os oes angen ac mae cymorth pellach ar gael os ydw i’n cael trafferth. Maen nhw’n hynod o gartrefol ac yn gefnogol gydag unrhyw faterion y gallaf fod yn eu hwynebu. Mae fy nghyflogwr yn cynnig cefnogaeth fawr hefyd ac maen nhw’n wych am ein herio yn y gwaith o ddydd i ddydd sy’n fy amlygu i wahanol agweddau ar gyfrifyddu yn ymarferol.”

Yn ogystal ag ennill profiad a chymwysterau ymarferol, mae prentisiaeth hefyd yn golygu y gall Chillie ennill tra mae’n dysgu. Er gwaethaf ansicrwydd yr amseroedd rydym yn byw gyda nhw oherwydd y pandemig byd-eang, mae Chillie yn hyderus bod ei phrentisiaeth yn ei rhoi mewn sefyllfa wych i gyflawni ei dyheadau gyrfa ym maes cyllid:

“Mae’r llwybr prentisiaeth yn gweithio i mi mewn gwirionedd gan fy mod yn gallu ennill arian ochr yn ochr â hyfforddiant. Mae’n golygu, unwaith y byddaf yn gymwys, y byddaf yn cael fy nghyflogi gyda swydd amser llawn ac ni fydd mewn unrhyw ddyled.”

Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan stori Chillie ac yn meddwl y gallai prentisiaeth fod yn addas i chi, yna edrychwch ar ein swyddi gwag Prentisiaeth yma. Mae gennym gannoedd o swyddi gwag ar gael gyda chyflogwyr gorau Cymru, sy’n chwilio am ymgeiswyr ifanc talentog fel chi. Beth ydych chi’n aros amdano? Gwnewch gais nawr.

Rhannwch