16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Gor 2024 / Learners

Rydyn ni i gyd wedi gorfod delio â newid ac ansicrwydd cyson yn ystod pandemig COVID-19.

Yn gynharach eleni fe wnaeth arolwg hapusrwydd a hyder gan Ymddiriedolaeth y Tywysog ddarganfod bod chwarter y bobl ifanc wedi teimlo ‘nad oeddent yn gallu ymdopi’ yn ystod y pandemig hwn. Fodd bynnag, efallai eich bod chi’n teimlo’n iawn nawr, mae eich emosiynau’n ddilys!

Dyma ychydig o awgrymiadau i’ch helpu i ganolbwyntio ar eich lles yn ystod y cyfnod hwn o ddysgu o bell:

1. Cymerwch amser i chi eich hun

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn flinedig iawn yn emosiynol, ac mae’n siŵr o gael effaith ar eich cynhyrchiant. Peidiwch â chosbi eich hun am y peth, a derbyniwch ei bod hi’n iawn cael y dyddiau ‘gwael’ hynny. Gydag ysgolion ar gau eto ers y Nadolig, rydyn ni i gyd angen amser i ail-gynefino ac addasu i’r sefyllfa. Mae ‘blinder Zoom’ yn real, ond mae’n bwysig cadw mewn cysylltiad â ffrindiau. Cofiwch yr hen ddywediad, ‘hanner y baich yw ei rannu’, rhannwch eich meddyliau a’ch teimladau gyda’ch cyd-ddysgwyr, rydych i gyd yn mynd drwy hyn gyda’ch gilydd.

2. Ewch i drefn dda

Sefydlwch fan penodol ar gyfer gwaith, os nad yw hyn yn bosibl, cliriwch rywfaint o le lle gallwch weithio am ychydig oriau. Bydd hyn yn eich helpu i wahanu bywyd cartref oddi wrth eich astudiaethau ac yn eich helpu i ffurfio trefn. Gall cael trefn ddyddiol leihau lefelau straen a’ch atal rhag teimlo eich bod chi’n cael eich llethu. Mae trefnu eich diwrnod yn eich galluogi i flaenoriaethu ymarferion hunanofal, a fydd yn eu tro yn helpu i wella eich lles meddyliol. Gallai hyn gynnwys: neilltuo amser i ymlacio ac ymlacio drwy ddarllen llyfr neu wrando ar bodlediad. Bydd ymgorffori hunanofal yn eich trefn ddyddiol yn ei gwneud yn haws i’w gynnal yn y tymor hir, wrth iddo ddod yn rhan o’r ‘norm newydd’. Rhan hanfodol o unrhyw drefn arferol yw eich ‘trefn gysgu’. Mae mynd i’r gwely a deffro ar adegau tebyg yn bwysig iawn i’ch iechyd meddwl, gan ei fod yn gosod eich ‘cylch cysgu’. Profwyd bod cwsg yn gwella cynhyrchiant a pherfformiad, felly peidiwch byth â thanbrisio pŵer noson dda o gwsg.

3. Ymarfer Corff

Dylech fanteisio ar yr hyn rydych chi’n cael ei wneud o fewn y cyfyngiadau presennol a mynd allan am awyr iach ac ymarfer corff sydd wir ei angen! Bydd hyn yn rhoi hwb i’ch hwyliau ac yn eich helpu i deimlo’n llai cynhyrfus. Gall ymarfer corff ysgafn, fel cerdded helpu i greu ymdeimlad o eglurder, gan ganiatáu i’r meddwl deimlo’n ffres ac wedi’i adfywio. Gallech fynd ag ef gam ymhellach, drwy ddefnyddio’r cyfle fel amser i ‘ddatgysylltu’, drwy adael eich ffôn gartref, neu ddiffodd yr hysbysiadau. Bydd gwneud cynlluniau rheolaidd i wneud ymarfer corff yn eich helpu i ymgyfarwyddo â sut yn union rydych chi’n teimlo. Os nad ydych chi’n barod ar gyfer hyn eto a ddim yn teimlo fel eich bod eisiau gadael y tŷ, gall mynd y tu allan i’ch drws ffrynt neu gamu i mewn i’r ardd helpu. Anadlwch yr awyr iach ac addasu eich llygaid i olau naturiol, bydd yn helpu i dorri eich diwrnod.

4. Estyn allan

Y peth pwysicaf i’w gofio yw cymryd gofal a bod yn garedig gyda chi eich hun! Os ydych chi’n poeni am effaith COVID-19 ar eich iechyd meddwl a’ch lles neu os oes ydych chi angen cymorth ychwanegol yn ystod y cyfnod clo, dyma restr o bobl a grwpiau cymorth y gallwch estyn allan atyn nhw:

Meic Cymru
Gwasanaeth y llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed yng Nghymru
0808 802 3456

Papyrus
Atal/Cymorth Hunanladdiad
Ffoniwch 0800 068 4141 Neges Testun 07860 039 967

Samaritans
116 123 neu e-bost: jo@samaritans.org

BEAT
Llinell Gymorth AnhwylderauBwyta
0808 801 0677

New Pathways/SARC
Argyfwng trais a cham-drinrhywiol
01685 379310

Llinell Gymorth Cam-drin DomestigGenedlaethol
0808 2000 247

Llinell Gymorth Digartrefedd Llamau
0800 495 495

BAWSO
Cymorth Arbenigol i Gymunedau BAME
0800 731 8147

Frank
Gwybodaeth a chymorth cyffuriau
0300 1236600

Anxiety UK
03444 775 774

Shout
Anfonwch neges testun yn cynnwys SHOUT to 85258

Young Minds
www.youngminds.org.uk

Bipolar UK
www.bipolaruk.org

 

Rhannwch