16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Mai 2024 / Learners

Yn awyddus i fynd â’i busnes i’r lefel nesaf a datblygu ei gwybodaeth farchnata ddigidol ymhellach, fe wnaeth y perchennog busnes, entrepreneur a’r gweithiwr creadigol Louisa Mallett gofrestru ar gyfer y cymhwyster Marchnata Digidol Lefel 4 ac mae ei busnes bellach yn elwa!

Fel artist, mae Louisa yn troelli llawer o blatiau creadigol. Er ei bod yn aml yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau ar unrhyw un adeg, mae ei phrif ffocws ar ei busnesau, That’s Handy a Baked by Lou. Mae Lou yn rhedeg stiwdio breifat fel technegydd ewinedd lle mae’n canolbwyntio ar gelfyddyd ewinedd, That’s Handy, yn ogystal â dylunio a gwneud gemwaith clai polymer ar gyfer Baked by Lou.

Er bod Lou eisoes wedi sefydlu sylfaen cwsmeriaid gref ar gyfer ei busnesau, apeliodd y cymhwyster Marchnata Digidol Lefel 4 ati gan ei fod yn gyfle i ddeall ei chwsmeriaid yn well a chynyddu traffig i’w gwefannau.

“Mae ochr ‘gwneud’ yr hyn rwy’n ei wneud yn dod yn llawer mwy naturiol i mi, tra gall yr holl bethau busnes eraill ymddangos ychydig yn frawychus. Wrth ddarllen amlinelliad y cwrs, yn ogystal â’r mathau o unedau y gallwn weithio arnynt, gan gynnwys: SEO, cynllunio marchnata a datblygu gwefannau, roedd yn apelio ataf y gallwn gael cymorth i wella yn y meysydd hyn o’m busnes.” 

Er gwaethaf gofynion rhedeg a jyglo dau fusnes, mae’r cymhwyster yn cyd-fynd yn dda â llwyth gwaith Louisa ac mae astudio ochr yn ochr nid yn unig wedi bod yn hylaw ond yn fuddiol hefyd. Mae’r cymhwyster Marchnata Digidol Lefel 4 yn darparu prosiectau bywyd go iawn y gallwch eu hymgorffori’n ymarferol yn eich llwyth gwaith, yn hytrach na gweithio drwyddyn nhw fel cysyniad damcaniaethol.

“Mae’r cymhwyster yn cyd-fynd yn dda iawn â’m llwyth gwaith presennol – hyd yn oed cyn y pandemig ni chafodd effaith negyddol ar y busnesau rwy’n eu rhedeg. Gallaf weithio ar y cwrs fesul darn, cwrdd â’m hasesydd bob mis, yn ogystal â defnyddio senarios bywyd go iawn fel enghreifftiau ar gyfer fy nghymhwyster. Er enghraifft, wrth weithio ar unedau am eiriau allweddol neu ddadansoddiadau, defnyddiais fy ngwefan a’m llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fy hun i ddarparu tystiolaeth ar gyfer yr unedau hyn. Mae wedi gwneud i mi edrych ar bethau na fyddwn o reidrwydd wedi’u gwneud cyn gwneud y cymhwyster, felly rhoddodd wybodaeth werthfawr iawn i mi!” 

Mae’r cymhwyster Marchnata Digidol Lefel 4 yn cydnabod y twf a’r newidiadau cyflym yn y sector ac yn canolbwyntio ar ddefnyddio cyfryngau digidol i ddenu ac ymgysylltu â chwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid, e.e. hysbysebu ar-lein, marchnata e-bost, ac optimeiddio peiriannau chwilio. Mae’r wybodaeth hon yn galluogi dysgwyr i ddefnyddio marchnata digidol nid yn unig fel strategaeth ac offeryn busnes cystadleuol, ond hefyd gwybod sut i’w defnyddio’n effeithiol a mesur y canlyniadau er budd eu busnes. O gynllunio marchnata a chyfreithiau, hyd at reoli prosiectau, metrigau a dadansoddeg, mae’r cymhwyster yn cwmpasu’r cyfan. Mae’r budd i fusnesau Louisa, That’s Handy a Baked by Lou, wedi talu ar ei ganfed mewn gwirionedd. 

“Mae’r cymhwyster wedi fy ngalluogi i ehangu fy ngwybodaeth farchnata a busnes – y tu allan i bostio lluniau ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn unig. Rwyf bellach yn deall fy nghynulleidfa darged yn llawn ac yn gwybod sut i gynllunio prosiect marchnata a gwella’r traffig i’m gwefan gyda’r cynnwys rwy’n ei bostio.  Mae wedi ehangu fy ngallu i ddangos i bobl beth rwy’n ei wneud a hyrwyddo fy ngwaith.” 

 Mae’r cymhwyster sy’n cynnwys aseiniadau, gweithdai rhyngweithiol ac offer cyflwyno o bell fel podlediadau, fideos a gweminarau, hefyd yn cynnwys cymorth un-i-un gan asesydd profiadol. Mae’r cymorth hwn drwy gydol y cwrs wedi sicrhau bod Louisa yn parhau i symud ymlaen yn gyfforddus, yn ddiogel o wybod bod rhywun wrth law bob amser i gynnig arweiniad. 

“Rwyf wedi cael llawer o gefnogaeth gan ACT. Mae fy asesydd bob amser wedi dod yn ôl ataf mewn modd amserol ac mae bob amser wedi bod yno pryd bynnag y bydd eu hangen arnaf. Maen nhw wir yn poeni am fy lles i a fy musnes ac yn cynnig help drwy ateb fy nghwestiynau busnes – hyd yn oed os nad yw’n ymwneud yn benodol ag un o’r unedau. Mae cael targedau wedi’u gosod bob mis sy’n torri’r cymhwyster yn ddarnau llai i mi hefyd wedi helpu. Mae hefyd wedi fy ngalluogi i gwblhau’r gwaith mewn ffordd sy’n gweithio orau i mi. Er enghraifft, yn hytrach na gorfod ysgrifennu llwyth, rydym wedi gwneud recordiadau fideo i gofnodi fy ymatebion. Rwyf hefyd wedi mwynhau’r gweithdai’n fawr, oherwydd rwy’n deall llawer mwy o’r ddamcaniaeth y tu ôl i fusnes nawr.”

Gyda’i busnesau a’i sylfaen cwsmeriaid eisoes yn tyfu, mae Louisa yn edrych ymlaen at That’s Handy a Baked by Lou yn elwa ymhellach o’r sgiliau a’r wybodaeth y mae’n eu meithrin o’r cymhwyster. Wrth siarad am ei phrofiadau dysgu hyd yma a’i chynlluniau ar gyfer y dyfodol, ychwanegodd Louisa:

“Rwyf wir eisiau cynnal ac adeiladu ar y wybodaeth ddigidol rwyf wedi’i dysgu o’r cymhwyster hwn hyd yn hyn, nid yn unig er mwyn i mi allu cynyddu fy nghynulleidfa a hyrwyddo fy nghelfyddyd, ond hefyd er mwyn i mi allu helpu eraill drwy rannu’r arbenigedd rwyf wedi’i ennill. Byddwn yn bendant yn argymell y cwrs hwn i fusnesau a phobl greadigol eraill – a dweud y gwir, rwyf eisoes wedi gwneud hynny.” 

Ni fu erioed amser gwell i wella eich gwelededd ar-lein a mireinio eich sgiliau marchnata. Dysgwch fwy am y cymhwyster Marchnata Digidol Lefel 4 yma –https://acttraining.org.uk/apprenticeship-learners/digital-marketing

Eisiau gwybod mwy?

Mae ACT yn cynnig ystod eang o gymwysterau sydd wedi’u cynllunio i’ch helpu chi a’ch busnes i addasu, datblygu sgiliau ac aros ar flaen y gad. Os ydych am wybod mwy am eich opsiynau, mae ein Ymgynghorwyr Hyfforddi wrth law i ddarparu arweiniad arbenigol. Cysylltwch â ni heddiw ar 029 2046 4727 neu e-bostiwch info@acttraining.org.uk

Rhannwch