16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Mai 2024 / Learners

Er iddo ennill 13 gradd TGAU, yn amrywio o raddau A-C, sylweddolodd William Wallace nad oedd y coleg iddo ef. Gan deimlo diffyg ffocws am ei ddyfodol ac yn chwilfrydig i ddarganfod pa gyfleoedd eraill oedd ar gael iddo, ymunodd William â Rhaglen Ymgysylltu ACT – rhaglen cyn prentisiaeth, sydd wedi’i dylunio i’ch paratoi ar gyfer byd gwaith.

“Roeddwn i wedi mynychu Ysgol Haf ACT cyn ymuno â’r coleg gan fy mod yn meddwl y byddai’n ffordd dda o dreulio fy amser yn dysgu sgiliau bywyd ac ennill rhywfaint o arian drwy gydol yr haf. Dechreuais Safon Uwch yn y coleg gan mai dyna oedd pawb arall yn ei wneud ond doedd gen i ddim syniad beth roeddwn i eisiau ei wneud yn y dyfodol ac roeddwn i’n teimlo fy mod wedi bod yn treulio fy amser a’m hegni yn canolbwyntio ar rywbeth na fyddai o lawer o ddefnydd i mi gan nad oeddwn yn dilyn llwybr gyrfa penodol. Awgrymodd Gyrfa Cymru fy mod yn ymuno ag ACT gan y byddai’n fy ngalluogi i archwilio pa gyfleoedd gyrfa y gallai fod gennyf ddiddordeb ynddynt drwy leoliadau gwaith.”

Mae llawer o bobl ifanc fel William yn teimlo bod pwysau i fapio eu bywydau yn barod iddynt ar ôl ysgol. Fodd bynnag, nid yw llawer ohonynt bob amser yn siŵr o’r opsiynau sydd ar gael iddynt, fel mae William yn rhannu:

“Mae cymaint o wahanol gynlluniau a rhaglenni hyfforddi nad oes neb yn dweud wrthych chi amdanynt yn yr ysgol. Mae gan y rhan fwyaf o bobl ragdybiaeth i feddwl bod yn rhaid i chi symud ymlaen i goleg ac yna’r brifysgol ar ôl TGAU heb ystyried bod dewisiadau eraill.”

Yn ystod ei gyfnod gyda ACT, roedd William yn awyddus i roi cynnig ar wahanol sesiynau blasu lleoliadau gwaith mewn amrywiaeth o sectorau mewn ymgais i gael mwy o eglurder ynghylch pa gyfeiriad yr oedd am symud tuag ato.

“Roeddwn i’n dal i deimlo’n ansicr o’r hyn roeddwn i eisiau, felly er mwyn caniatáu i mi gael teimlad o’r gwahanol sectorau a llwybrau gyrfa sydd ar gael i mi, mynychais yr holl sesiynau blasu oedd yn cael eu cynnig. Cawsom gynnig llawer o hyfforddiant ar sgiliau bywyd a chyflogadwyedd ac fe wnes i gwblhau her fusnes a ychwanegais at fy CV gan ei fod yn rhoi sgiliau i mi mewn gwaith tîm, trin arian, gwasanaeth cwsmeriaid a dealltwriaeth o fusnesau. Fe wnes i hefyd gwblhau cwrs Cymorth Cyntaf Sant Ioan sylfaenol a oedd, yn fy marn i, yn gyfle anhygoel. Roeddwn yn awyddus i fynd ar leoliad ac roedd y tiwtoriaid yn ACT yn dangos gofal a sylw tuag at bob dysgwr ac yn ceisio cael pob un ohonom i leoliadau lle gallem dyfu a datblygu.”

I ddechrau, dechreuodd William leoliad gwaith mewn Siop B&M, lle aeth ati’n ddi-ymdroi fel Cynorthwyydd Manwerthu a chafodd adborth cadarnhaol ynglŷn â’i berfformiad a’i gyfraniad i’r siop. Yn ogystal â chynyddu ei gymhelliant a’i hyder, fe wnaeth hyn hefyd ysgogi ei awydd i symud ymlaen naill ai i gyflogaeth amser llawn neu i sicrhau prentisiaeth.

Gyda chefnogaeth ACT, daeth William o hyd i leoliad gwaith yn atal, cwmni gwrth-ddŵr strwythurol wedi’i leoli yn Nhredegar. Fe’i rhoddwyd yn y Tîm Amcangyfrif a Thechnegol a dangosodd yn gyflym ei sgiliau mathemategol rhagorol wrth ddarparu amcangyfrifon a

dyfynbrisiau i gwsmeriaid – llawer ohonynt yn rhannu adborth yn canmol ei wasanaeth cwsmeriaid a sylw i fanylion. Cymaint oedd sgiliau ac ymrwymiad amlwg William, cynigiodd atal swydd prentis iddo yn y Tîm Technegol fel Ymgynghorydd Technegol.

“Ymunais ag atal gan wybod bod cyfle prentisiaeth ac roeddwn wedi bwriadu dychwelyd i’r coleg ar ôl i mi gael syniad o’r hyn yr oeddwn am ei wneud. Fodd bynnag, dechreuodd prentisiaeth apelio mwy ataf gan fy mod wedi dechrau gweld fy mod yn mwynhau bod mewn amgylchedd gwaith a byddai prentisiaeth yn rhoi cyfle i mi barhau â hynny, tra’n symud ymlaen yn fy addysg. Roeddwn i wedi meithrin cymaint o wybodaeth a dealltwriaeth yn fy amser gydag atal ac roedd y bobl yma’n groesawgar iawn, rwy’n teimlo mai dyma lle rwy’n perthyn ac mae gwneud prentisiaeth yn fy ngalluogi i ddatblygu ymhellach i’r llwybr gyrfa a ddechreuais.”

Er bod William yn ennill cyfoeth o sgiliau fel prentis, mae’n teimlo bod y sgiliau a enillodd o raglen Ymgysylltu a Hyfforddeiaeth ACT wedi chwarae rhan enfawr yn ei helpu i baratoi ar gyfer ei leoliad gydag atal, ac yn bwysicach, i sicrhau swydd prentisiaeth iddo.

“Yn ACT dysgais lawer o sgiliau yn ymwneud â chyflogadwyedd. Cawsom sesiynau ar sut i baratoi ar gyfer cyfweliad a beth i’w ddisgwyl, yn ogystal â sut i wneud eich hun yn weddus yn broffesiynol. Fe wnaethon nhw roi cymorth a mewnbwn ar fy CV a thrwy fy lleoliad, fe wnaethon nhw roi cyfle i ennill profiad a dealltwriaeth o sut beth yw bywyd gwaith. Roeddwn mewn lleoliad manwerthu am 3 mis cyn ymuno ag atal a wnaeth fy nghaniatáu i ddysgu llawer gan nad oedd gennyf brofiad cyflogaeth o’r blaen.”

Mae William yn amlwg yn ffynnu fel prentis yn atal, ar ôl derbyn ‘Cyflogai’r Mis’ eisoes, lle cafodd fagnwm o siampên, ac ymddangos fel astudiaeth achos ar wefan atal yn ystod Wythnos y Prentis. Mae wrth ei fodd yn gweithio yn y cwmni ac mae’n rhyfeddu at faint y mae wedi’i ddysgu drwy ei brentisiaeth.

“Roedd y sgiliau y gwnes i eu hennill wrth ymuno yn ddi-ri. Cyrhaeddais yma heb unrhyw wybodaeth am adeiladu na’r amddiffyniad sydd ei angen i strwythurau o dan y ddaear y byddwn yn dweud fy mod bellach yn arbenigwr ynddynt.”

Ar hyn o bryd mae William yn gweithio tuag at gyflawni Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Sifil. Ei gynllun mawr nesaf ar ôl cwblhau ei gwrs yw symud ymlaen i Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) cyn symud i lefel gradd o bosibl. O ran dilyniant gyrfa William fel prentis, mae’n ymddangos nad oes terfyn.

“O ran gyrfa mae llawer o le i dyfu yn atal gan ein bod yn dal yn gwmni bach. Rwy’n mwynhau bod mewn rôl dechnegol a gallaf weld fy hun yn arwain tîm dylunio yn y dyfodol. Mae Atal wedi fy nghefnogi’n fawr, y tu allan i’m cwrs coleg ac rwyf wedi derbyn llawer o hyfforddiant gan weithwyr proffesiynol yn y maes. Mae fy rheolwr Ian wedi fy nghymryd o dan ei adain ac rwyf bellach yn dilyn yn ei ôl troed i fod yn un o’r bobl fwyaf gwybodus ym maes gwrth-ddŵr strwythurol. Rwyf wedi gwneud cais yn ddiweddar i wneud fy nghymhwyster Syrfëwr Ardystiedig Gwrth-Ddŵr Strwythurol (CSSW), sy’n deitl parchus iawn yn y maes. Mae’r hyfforddiant arbenigol rwyf wedi’i gael yn fy ngweithle a’r wybodaeth rwyf wedi’i meithrin ar fy nghymhwyster bellach yn asedau gwych i mi a fydd gennyf am oes.”

Mae William yn argymell y llwybr hyfforddi a phrentisiaeth i unrhyw un, sydd fel ef, yn gadael yr ysgol yn ansicr beth i’w wneud nesaf.

“Mae hyfforddiant yn y gwaith yn gyfle mor wych ac mae’r gwobrau hirdymor yn wych. Nid oes angen i chi dalu eich ffioedd coleg, mae diogelwch swydd a bydd y pethau y byddwch yn dysgu amdanynt yn y coleg yn berthnasol i’ch swydd ac i’r gwrthwyneb.”

Gan fyfyrio ar ei daith brentisiaeth ei hun, dywed William ei fod yn gwerthfawrogi ei amser gydag ACT a’r cyfleoedd y gwnaeth ei agor iddo.

“Fyddwn i ddim wedi darganfod ble mae fy niddordeb heb ACT. Mae’n debyg y byddwn wedi setlo am swydd nad oedd gennyf ddiddordeb ynddi i gadw fy hun yn brysur ac yn gweithio. Byddwn yn gobeithio y byddwn wedi dod o hyd i rywbeth fel hyn ond rwy’n amau na fyddai wedi bod mor fuan neu mor lleol. Fe wnaeth bod yn ACT fy ngalluogi i ail-ganolbwyntio fy egni am fywyd, a’m hysgogi i ddod o hyd i’r brentisiaeth gywir i mi. “Roedd y sgiliau y gwnes i eu meithrin gydag ACT yn bendant yn fy ngwneud yn fwy cyflogadwy.”

Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan stori Williams a’ch bod yn awyddus i glywed mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i’r rhai sy’n gadael yr ysgol yn ACT, cysylltwch â ni heddiw ar 029 2046 4727 neu e-bostiwch info@acttraining.org.uk

Rhannwch