16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Mai 2024 / Learners

P’un a yw ar Zoom, Skype neu MS Teams, mae’n well gan lawer o gyflogwyr gynnal cyfweliadau swydd yn ddigidol erbyn hyn.

Mae’r rhain yn fwy effeithlon i fusnesau, gan adael iddynt weld nifer uwch o ymgeiswyr y dydd, ond gallant hefyd eich helpu i fwrw ymlaen â’r gystadleuaeth a chlicio gyda’r person sy’n gofyn y cwestiynau, os dilynwch y canllaw hwn ar gyfer eich perfformiad sgrin!

Yn gyntaf, profwch eich technoleg ymlaen llaw, i wneud yn siŵr nad oes unrhyw broblemau meicroffon na chamera ar y diwrnod. Mae’n syniad da gwneud ymarfer gyda ffrind i sicrhau y gallwch gael eich gweld a’ch clywed yn glir. Byddan nhw’n dweud wrthych chi os ydych yn dod drwodd yn uchel ac yn glir, neu os oes angen i chi addasu ar gyfer atseinio a gwell goleuadau. Ar gyfer y cyfweliad ei hun, argymhellir eich bod yn plygio i mewn i’r rhyngrwyd o gartref neu fusnes, gan y bydd yn llawer mwy dibynadwy na chysylltu â’ch ffôn symudol.

Nesaf, gwiriwch eich cefndir. Bydd y cefndir yn eich fframio ac yn creu argraff gyntaf bwerus. Dylai fod yn broffesiynol ac yn ddi-rwystr, heb unrhyw eitemau sy’n tynnu sylw’r rheolwr sy’n recriwtio oddi wrth yr hyn yr ydych yn ei ddweud. Yn amlwg, gwnewch yn siŵr nad oes llanastr, a cheisiwch ddod o hyd i le wedi’i oleuo’n dda o flaen wal gyda lliwiau ysgafn. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw eitemau neu bosteri jôc amhriodol yn y ffrâm. Os yw hyn yn anodd yn eich cartref, defnyddiwch un o’r cefndiroedd digidol sydd ar gael yn y rhan fwyaf o raglenni.

Mae’r cyfweliad ar-lein fel arfer yn golygu na fydd y cyflogwr yn gweld unrhyw beth o’r canol i lawr, ond nid yw hyn yn golygu mai dim ond hanner uchaf eich corff y dylech ei wisgo’n smart! Bydd gwisgo mewn dillad swyddfa llawn – gan gynnwys esgidiau – yn helpu i’ch paratoi’n feddyliol ar gyfer y profiad cyfweliad ac yn eich helpu i’ch cael yn y lle cywir.

Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, y peth pwysicaf yw siarad yn araf ac yn glir. Er gwaethaf eich holl brofion helaeth, mae technoleg fideo yn aml yn dod gydag arafwch, oedi neu statig. Gan y bydd yn rhaid i chi arafu rhythm eich lleferydd, gwnewch yn siŵr eich bod yn dal i wenu i gyfleu bywiogrwydd cadarnhaol a phersonoliaeth gynnes!

Efallai nad yw’n gyfweliad traddodiadol, ond nid yw hynny’n golygu y gallwch fod yn llai brwdfrydig! Gellid dadlau bod defnydd cywir o iaith y corff hyd yn oed yn bwysicach mewn cyfweliad digidol.

Rhowch y ddwy droed ar y llawr ac eisteddwch yn syth gydag ystum da. Ceisiwch osgoi wrandäwr a pheidiwch â chyffwrdd â’ch wyneb a gwingo, gan fod y rhain yn anfon negeseuon gweledol nad ydych yn gartrefol. Ystyriwch hefyd ble rydych chi’n edrych, gan na fydd dilyn wyneb y cyfwelydd ar y sgrin yn rhoi’r argraff o gyswllt llygaid. Yn hytrach, edrychwch i mewn i’r camera yn aml, yn enwedig wrth siarad. Bydd yn helpu i roi’r ymdeimlad eich bod yn cymryd rhan ac nad yw eich meddwl yn crwydro.

Cofiwch yr awgrymiadau hyn a dylech ddisgleirio drwy unrhyw broses sgrinio!

Rhannwch