16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Gor 2024 / Learners

Felly, rydych chi’n barod i ddechrau gwneud cais am swyddi, am y tro cyntaf. Bydd cyflogwyr eisiau gweld CV, sef dogfen lle rydych chi’n gwerthu eich hun. Gan eich bod yn newydd i’r farchnad swyddi, byddwch angen gwneud iddo ddisgleirio!

Hyd yn oed os nad oes gennych chi unrhyw brofiad gwaith neu gymwysterau ffurfiol eto, peidiwch â phoeni! Mae’n rhaid i’ch CV ddweud wrth gyflogwyr beth rydych chi’n dda am ei wneud, beth mae gennych chi ddiddordeb ynddo a’r hyn rydych chi wedi’i gyflawni mewn bywyd hyd yn hyn.

Yn aml, gallwch ei uwchlwytho wrth wneud cais am swydd ar-lein ac maen nhw’n wych i fynd gyda chi i ffeiriau swyddi.

Dylech gynnwys:

 • Enw llawn a manylion cyswllt, gyda chyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost.
 • Datganiad personol. Dylai hon fod yn frawddeg neu ddwy fer, gan grynhoi pwy ydych chi i’r cyflogwr. Dylai ddweud yn fyr beth y gallwch ei gyflwyno i swydd, gyda’ch cymhelliant, eich profiad a’ch uchelgeisiau. Os oes swydd rydych chi’n breuddwydio amdani – fel bod yn berchen ar eich busnes eich hun – mae’n edrych yn dda dangos bod gennych chi nod ar gyfer y dyfodol. Defnyddiwch iaith ddisglair a chadarnhaol!
 • Profiad Gwaith. Mae hyn fel arfer yn rhestru swyddi rydych chi wedi’u cael, gydag enwau’r cwmni a dyddiadau, o’r rhai mwyaf newydd i’r hynaf. Hyd yn oed os nad ydych chi erioed wedi cael swydd, mae nifer o bethau sy’n cyfrif fel profiad gwaith. Mae gwirfoddoli gydag elusen yn ffordd wych o roi hwb i’ch CV, gan ei fod yn dangos eich bod wedi gwneud rhywbeth rhagweithiol, allan o ddewis. Mae codi arian elusennol hefyd yn dangos y gallu i reoli prosiect, trin arian a delio â phobl. Os ydych chi wedi gwneud lleoliad profiad gwaith byr gyda chwmni, drwy’r ysgol neu’r coleg, cofiwch gynnwys hynny.
 • Sgiliau. Os nad oes gennych chi unrhyw brofiad gwaith, gallwch ddal i siarad am eich sgiliau a’ch cryfderau gwych eich hun. Gallai’r rhain gynnwys cyfathrebu, datrys problemau a gwaith tîm. Ceisiwch gynnwys enghraifft o’r adeg pan wnaethoch chi ddangos pob un. Os ydych chi’n aelod o dîm neu glwb chwaraeon, gall hyn ddangos arweiniad, adeiladu tîm a phenderfyniad. Mwynhau pobi? Mae hynny’n dangos amynedd, canolbwyntio a hyd yn oed sgiliau mathemateg craidd. Os ydych chi’n dda gyda sut mae cyfrifiaduron neu geir yn gweithio, mae’n dangos meddwl technegol sy’n ceisio datrys problemau.
 • Addysg. Bydd unrhyw gymwysterau sydd gennych chi’n mynd yma. Os yw’r adran hon ychydig yn wan, yna dylech hefyd gynnwys unrhyw gwrs rydych chi’n dal i’w gwblhau, gan nodi pryd y disgwylir i chi orffen. Os ydyn nhw gennych chi, dylech gynnwys graddau a ddisgwylir. Gall disgrifiad o waith cwrs a thechnegau astudio a ffefrir ddangos eich sgiliau rheoli amser a’ch sgiliau rheoli amser ymhellach.
 • Geirda. Gorffennwch eich CV gyda geirda y gall cyflogwr gysylltu gyda nhw amdanoch chi. Dylech gynnwys teitl eu swydd, cwmni, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost. Pwy all roi geirda? Heb swydd flaenorol, mae tiwtor yn ddelfrydol neu, hyd yn oed yn well, rhywun o sefydliad y buoch yn gwirfoddoli ynddo.

Ni ddylai’r CV fod yn fwy na dwy dudalen o hyd. Er mwyn darllenadwyedd, dylech osgoi blociau enfawr o destun. Mae arbenigwyr recriwtio yn argymell ffontiau Arial neu Cambria, i’w gadw’n broffesiynol. Dylech osgoi Word Art neu liwiau gwyllt! Dylech ei redeg drwy wiriwr sillafu ar eich cyfrifiadur, neu gael rhywun arall i’w ddarllen. Nid oes angen i chi gynnwys ffotograff na’ch dyddiad geni chwaith.

Nawr bod eich CV cyntaf un yn edrych ar ei orau, rydych chi’n barod i ddechrau gwneud cais. Edrychwch ar ein hystod eang o swyddi prentisiaeth gyda chyflogwyr gorau Cymru sy’n recriwtio ar hyn o bryd. 

Rhannwch