16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Ebr 2024 / Blog

Rhoddodd gweithiwr proffesiynol ar y cyfryngau cymdeithasol yn Trafnidiaeth Cymru ei gyrfa yn y lôn gyflym, gyda Phrentisiaeth ACT.

Dywedodd Hannah Drake-Jones, a gafodd ei dyrchafu’n ddiweddar, fod y Brentisiaeth Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes yn “gyfle amhrisiadwy i ennill cymhwyster ffurfiol tra’n gweithio’n llawn amser”.

Nawr, wrth i ACT ddathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau (Chwefror 7-13), mae’n dweud wrthym sut y gall y cymwysterau hyn helpu pobl ym mhob diwydiant i fwrw ymlaen.

Ar y dechrau, yn gweithio fel Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol, nid oedd yn gwybod ei fod yn opsiwn, ond awgrymodd ei rheolwr ei bod yn gwneud y cymhwyster ac roedd y ddau ohonynt yn credu y byddai’n ffordd wych o wella ei set sgiliau a datblygu o fewn y rôl. Roedd yn cynnwys gwersi gwerthfawr ar dargedu cynulleidfaoedd penodol a mesur effaith postiadau. Yn wir, rhoddodd y Brentisiaeth gymaint o hwb iddi fel ei bod wedi symud i fyny o Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol i rôl Arweinydd Tîm.

Esboniodd: “Ar adeg cwblhau’r Brentisiaeth, roedd yn fuddiol i’m rôl fel Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol ar y pryd, a dysgais lawer. Roedd y cwrs yn ymdrin ag egwyddorion allweddol cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes, gan gynnwys targedu cynulleidfaoedd gwahanol, deall canfyddiad cwsmeriaid, mesur llwyddiant a llawer mwy.

Ers cwblhau’r cymhwyster, rwyf wedi symud i rôl Arweinydd Tîm o fewn y swyddogaeth Cysylltiadau Cwsmeriaid yn Trafnidiaeth Cymru. Yn ystod fy Mhrentisiaeth, datblygais lawer o sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys gosod nodau, defnyddio meddalwedd taenlenni a dadansoddi ac adrodd data, sydd wedi bod o fudd i’m swydd bresennol.

Gallai’r ferch 30 mlwydd oed, a gafodd ei magu yn Nyfnaint ond sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd, weld gwerth y Brentisiaeth, a’i helpodd i aros yn llawn cymhelliant.

“Roedd yn hawdd canolbwyntio, gan wybod fy mod yn gweithio tuag at gymhwyster a fyddai’n ased gwerthfawr,” meddai. “Roedd deunydd y cwrs hefyd yn ddiddorol ac yn ddifyr, felly nid oedd aros yn llawn cymhelliant yn broblem.”

Ond dywedodd fod y cymorth mwyaf wedi dod gan ei haseswr ACT cefnogol, “a dorrodd bob uned i lawr yn ddarnau hawdd ymdopi â nhw, felly nid oedd byth yn teimlo’n llethol”.

H Ychwanegodd Annah: “Roedd hi wrth law i ateb unrhyw gwestiynau, ac roedd y cyfuniad o sesiynau a gweithdai un-i-un yn fuddiol iawn. Roedd podlediadau o ddeunydd y cwrs hefyd, felly gallech ailedrych ar y wybodaeth pe baech wedi colli rhywbeth neu atgoffa eich hun.”

Mae’n gwybod bod y Brentisiaeth wedi ei gwneud yn fwy cyflogadwy a bydd yn amhrisiadwy ar gyfer yr yrfa y mae wedi’i chynllunio yn y dyfodol, yn y diwydiant rheilffyrdd a thrafnidiaeth.

Dywedodd: “Rhoddodd y Brentisiaeth yr hyder i mi yn fy ngalluoedd i wthio fy hun a chymryd y cam nesaf yn fy ngyrfa, gan arwain at swydd gyda mwy o gyfrifoldeb. Rwy’n credu bod Prentisiaeth yn ffordd wych o barhau â’ch addysg a chael profiad ymarferol gwerthfawr o fewn eich diwydiant o ddewis.”

Os ydych chi’n rheoli cyfrifon cymdeithasol eich sefydliad a’ch bod chi am ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth, beth am gofrestru am ein cymhwyster Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes?

Dilynwch ein cyfrifon cymdeithasol drwy gydol Wythnos Prentisiaethau Cymru 2022 (#AWWales) i gael gwybod am fanteision niferus Prentisiaethau.

Rhannwch