16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
News
Dysgwyr
Newyddion

Cwrs yn cynnig sylfaen gadarn i ddysgwr sy’n frwd dros drin gwallt

Os ydych chi’n chwilio am yrfa sy’n cynnig y cyfle i ddefnyddio eich dawn greadigol yn ogystal â chael effaith gadarnhaol barhaol ar hyder a lles eich cleientiaid, yna efallai y dylech chi ystyried gyrfa trin gwallt. Mae trin gwallt yn cynnig nifer o sgiliau trosglwyddadwy ac fe’i rhestrir yn...
News
Dysgwyr
Newyddion

Dysgwyr yn dathlu llwyddiant yn eu cymhwyster Hunanddatblygiad a Lles

Mae cymhwyster arloesol newydd, sy’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r materion sy’n wynebu dysgwyr ifanc, wedi dathlu’r myfyrwyr cyntaf i’w gwblhau. Cyrhaeddodd y cymhwyster ‘Hunanddatblygiad a Lles’, a grëwyd ar y cyd gan CBAC a darparwr hyfforddiant blaenllaw Cymru, ACT, y garreg filltir anhygoel hon yn gynharach yn yr...
Lynne Neagle and guests opening Pontypool centre
News
Press Release

ACT yn lansio canolfan ddysgu newydd ym Mhont-y-pŵl

Mae ACT wedi lansio canolfan ddysgu newydd ar gyfer Gwent mewn ymateb i’r galw cynyddol am ei gwasanaethau yn y rhanbarth. Mae’r darparwr hyfforddiant blaenllaw yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn i gyrraedd eu potensial trwy raglenni hyfforddiant galwedigaethol a chymwysterau gan gynnwys Twf Swyddi Cymru+ (TSC+), Prentisiaethau a...
News
Newyddion Cwmni

ACT yn croesawu Gweinidog yr Economi, i’n Hacademi Sgiliau

Croesawodd ACT Vaughan Gething AS i’w Canolfan Sgiliau yn Heol Hadfield i gwrdd â staff ac, yn bwysicaf oll, clywed gan y bobl ifanc sy’n parhau i elwa o raglen Twf Swyddi Cymru+ (TSC+) ers ei lansio ychydig dros flwyddyn yn ôl. Ers ei gyflwyno gyntaf ym mis Tachwedd 2021,...
Shannon Morris
News
Blog
Dysgwyr

Hyblygrwydd a sgiliau bywyd gyda Twf Swyddi Cymru+

Ar ôl gadael yr ysgol, ymunodd Shannon Morris, 16 oed, o’r Barri, ag ACT a chofrestru ar raglen TSC+, gan ei fod yn cynnig yr hyblygrwydd yr oedd ei hangen arni i gydbwyso ei haddysg ochr yn ochr â’i chyfrifoldebau gofal. Ar hyn o bryd mae Shannon ar linyn...
Headshot of Jobs Growth Wales+ Learning Coach, Diana Oleksiuk
News
Company
News

‘Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn, ond yn gyfnod o gyfleoedd hefyd’

Sut mae un ffoadur o Wcráin wedi treulio’r 12 mis ers i’r rhyfel ddechrau yn ei mamwlad yn helpu eraill tebyg iddi wneud y mwyaf o’u bywyd newydd yn y DU Bydd ffoadur o Wcráin sy’n byw yng Nghymru yn treulio pen-blwydd cyntaf dechreuad y rhyfel yn ei mamwlad yn...
News
Company
News

ACT a CBAC yn lansio eu cymhwyster llesiant cyntaf ar gyfer pobl ifanc!

Mae ACT, darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru wedi cydweithio â CBAC, corff dyfarnu mwyaf Cymru i greu cymhwyster Hunanddatblygiad a Lles wedi’i  dargedu at bobl ifanc. Y cymhwyster ‘sector arweiniol’ hwn, yw’r cyntaf o’i fath i ACT a CBAC ac mae’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r materion a’r rhwystrau...
Kavan Cox WorldSkills Silver Medalist 2022
News
Dysgwyr
Newyddion

Dysgwr ACT, yn ennill gwobr Arian yn WorldSkills 2022

Cipiodd dysgwr Twf Swyddi Cymru+ ACT, Kavan Cox, y wobr arian yn y categori Sgiliau Sylfaen: Datrysiadau meddalwedd TG ar gyfer Busnes yn rownd derfynol Genedlaethol WorldSkills 2022 eleni. Mae WorldSkills yn cefnogi pobl ifanc ar draws y byd drwy hyfforddiant, asesu a meincnodi wedi seilio ar gystadlu gydag aelodau...
Tudalen

Faith Bahwish

Yn angerddol ac ymroddedig, mae Fatima “Faith” Bahwish, 18, eisiau rhoi ei marc ar y byd ac yn dilyn ei hamser gydag ACT, prif ddarparwr hyfforddiant Cymru, a gyrfa gosod brics newydd gyda KEIR Construction, dyna’n union beth mae hi’n gwneud. Ar ôl symud o Bradford i Gaerdydd yn ystod y pandemig,...