16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Math o gwrs

Apprenticeship

Lefel

Level 2

Lleoliad

Work-based learning

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Fully-funded
Darganfyddwch mwy

Ynglŷn â’r cwrs hwn:

Mae ein Prentisiaeth Cefnogi Addysgu a Dysgu Lefel 2 yn rhoi dealltwriaeth i bob dysgwr o’u rolau a’u cyfrifoldebau, gan wella eu proffesiynoldeb, eu gwybodaeth a’u hyder yn eu gwaith gyda phlant a chydweithwyr.

Bydd ymarferwyr yn ennill y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i weithio’n effeithiol gyda’r athro i gefnogi dysgu, lles, gofal ac ymddygiad disgyblion.

Mae’n datblygu sgiliau a gwybodaeth broffesiynol a thechnegol, a dealltwriaeth o bwysigrwydd perthnasoedd cadarnhaol mewn ysgol.

Mae’r rhaglen hon wedi’i hanelu at staff cymorth dysgu sy’n gweithio o dan oruchwyliaeth yr athro dosbarth, gan ddilyn y  cynlluniau gwersi a’u cyfarwyddyd o ddydd i ddydd sy’n gosod y fframwaith y mae’r unigolyn yn gweithio oddi tano. Efallai y byddant hefyd yn gyfrifol am dynnu grwpiau bach yn ôl neu helpu i redeg cynlluniau megis Read Write Inc.

Bydd gofyn i ddysgwyr ymgymryd â chymysgedd o unedau gorfodol ac unedau dewisol (byddwn yn gweithio gyda chi i benderfynu pa unedau dewisol sy’n berthnasol i’ch rôl, a’ch busnes).

Mae enghreifftiau o unedau gorfodol yn cynnwys:

 • Datblygiad Plant a Phobl Ifanc
 • Cefnogi Gweithgareddau Dysgu
 • Diogelu lles Plant a Phobl ifanc

Pan fyddwch yn cytuno i ymgymryd â Phrentisiaeth, efallai y bydd gofyn i chi gwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol, yn dibynnu ar eich cymwysterau blaenorol, lefel y Brentisiaeth rydych yn ei chwblhau a’ch anghenion penodol chi eich hun.

Bydd y cymhwyster hwn yn cael ei gyflwyno’n bennaf drwy sesiynau 1-i-1 gydag aelod o’n tîm cyflwyno, gan ddefnyddio cymysgedd o sesiynau dysgu wyneb yn wyneb ac o bell.

Ar ôl cofrestru, dyrennir aseswr i ddysgwyr hefyd. Bydd yr asesydd yn ymweld â’r dysgwr naill ai yn ei weithle neu o bell (er enghraifft, trwy Microsoft Teams) bob mis, drwy gydol y cymhwyster, er mwyn cefnogi cynnydd, arsylwi a gosod tasgau.

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn, gall dysgwyr llwyddiannus symud ymlaen i’n Prentisiaeth Cefnogi Addysgu a Dysgu Lefel 3. Caiff dysgwyr eu cefnogi a’u hannog i gyrraedd eu potensial llawn yn eu diwydiant dewisol drwy gydol eu cymhwyster.

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol yn cynnwys:

 • Cynorthwyydd Addysgu/Ystafell Ddosbarth/Cymorth Dysgu
 • Cynorthwyydd Cefnogaeth Arbenigol
 • Cynorthwyydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol (ELSA)
 • Cynorthwyydd Cymorth Bugeiliol/Lles

Er mwyn dechrau prentisiaeth yng Nghymru, mae angen i chi fod:

 • yn 16 oed neu’n hŷn (nid oes terfyn oedran uchaf)
 • yn byw yng Nghymru
 • ddim mewn addysg llawn amser
 • ddim yn derbyn unrhyw gyllid arall gan Lywodraeth Cymru
 • Gallwch chwilio a gwneud cais am swyddi gwag Prentisiaethau yma

Os ydych chi’n bwriadu ymgymryd â chymhwyster Prentisiaeth fel ffordd o uwchsgilio yn eich rôl bresennol, bydd angen i chi hefyd:

 • fod yn gweithio am o leiaf 16 awr
 • gael cefnogaeth eich cyflogwr i ymgymryd â’r cymhwyster
 • ymrwymo i ymgymryd â 4-6 awr o astudio bob mis ar gyfartaledd
 • gweithio mewn rôl sy’n berthnasol i’r cymhwyster
 • cael eich cyflogi am o leiaf 51% o’ch oriau contract yng Nghymru

Math o gwrs

Apprenticeship

Lefel

Level 2

Lleoliad

Work-based learning

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Fully-funded
Darganfyddwch mwy