16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
News
Dysgwyr

Tiwtorialau fideo yn ysbrydoli gyrfa adeiladu dysgwr

Gall dod o hyd i lwybr gyrfa sy’n iawn i chi ymddangos yn dasg amhosib, yn enwedig os yw’n teimlo fel petai pobl o’ch cwmpas wedi penderfynu ar eu swydd ddelfrydol ers amser maith. Ond nid oes ffordd gywir nac anghywir o ddod o hyd i yrfa rydych chi’n...
Hairdressing learner, Talek cutting hair
News
Dysgwyr
Newyddion

Gweithdai trin gwallt yn rhoi hwb hyder i ddysgwyr

Nod cynllun Twf Swyddi Cymru + ACT yw arfogi dysgwyr ifanc, rhwng 16 a 19 oed, â’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Nid oes cyrchfan benodol ar gyfer dysgwyr TSC+ ond mae llawer yn mynd ymlaen i ymgymryd â phrentisiaethau pellach...
News
Cwmni
Dysgwyr
Newyddion

Rôl gynrychioliadol yn rhoi llais cenedlaethol i ddysgwyr ACT

Yn ACT, mae sicrhau bod gan ein dysgwyr lais nid yn unig yn allweddol i’w datblygiad hwy ond hefyd i’n datblygiad ni fel darparwr addysg. Un ffordd rydym yn cael gwybod sut y mae’r dysgwyr yn datblygu, sut maen nhw’n teimlo am fywyd yn ACT a sut y gallwn ni...
News
Dysgwyr
Newyddion

Cwrs yn cynnig sylfaen gadarn i ddysgwr sy’n frwd dros drin gwallt

Os ydych chi’n chwilio am yrfa sy’n cynnig y cyfle i ddefnyddio eich dawn greadigol yn ogystal â chael effaith gadarnhaol barhaol ar hyder a lles eich cleientiaid, yna efallai y dylech chi ystyried gyrfa trin gwallt. Mae trin gwallt yn cynnig nifer o sgiliau trosglwyddadwy ac fe’i rhestrir yn...
News
Dysgwyr
Newyddion

Dysgwyr yn dathlu llwyddiant yn eu cymhwyster Hunanddatblygiad a Lles

Mae cymhwyster arloesol newydd, sy’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r materion sy’n wynebu dysgwyr ifanc, wedi dathlu’r myfyrwyr cyntaf i’w gwblhau. Cyrhaeddodd y cymhwyster ‘Hunanddatblygiad a Lles’, a grëwyd ar y cyd gan CBAC a darparwr hyfforddiant blaenllaw Cymru, ACT, y garreg filltir anhygoel hon yn gynharach yn yr...
Lynne Neagle and guests opening Pontypool centre
News
Press Release

ACT yn lansio canolfan ddysgu newydd ym Mhont-y-pŵl

Mae ACT wedi lansio canolfan ddysgu newydd ar gyfer Gwent mewn ymateb i’r galw cynyddol am ei gwasanaethau yn y rhanbarth. Mae’r darparwr hyfforddiant blaenllaw yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn i gyrraedd eu potensial trwy raglenni hyfforddiant galwedigaethol a chymwysterau gan gynnwys Twf Swyddi Cymru+ (TSC+), Prentisiaethau a...
News
Newyddion Cwmni

ACT yn croesawu Gweinidog yr Economi, i’n Hacademi Sgiliau

Croesawodd ACT Vaughan Gething AS i’w Canolfan Sgiliau yn Heol Hadfield i gwrdd â staff ac, yn bwysicaf oll, clywed gan y bobl ifanc sy’n parhau i elwa o raglen Twf Swyddi Cymru+ (TSC+) ers ei lansio ychydig dros flwyddyn yn ôl. Ers ei gyflwyno gyntaf ym mis Tachwedd 2021,...
Shannon Morris
News
Blog
Dysgwyr

Hyblygrwydd a sgiliau bywyd gyda Twf Swyddi Cymru+

Ar ôl gadael yr ysgol, ymunodd Shannon Morris, 16 oed, o’r Barri, ag ACT a chofrestru ar raglen TSC+, gan ei fod yn cynnig yr hyblygrwydd yr oedd ei hangen arni i gydbwyso ei haddysg ochr yn ochr â’i chyfrifoldebau gofal. Ar hyn o bryd mae Shannon ar linyn...
Headshot of Jobs Growth Wales+ Learning Coach, Diana Oleksiuk
News
Company
News

‘Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn, ond yn gyfnod o gyfleoedd hefyd’

Sut mae un ffoadur o Wcráin wedi treulio’r 12 mis ers i’r rhyfel ddechrau yn ei mamwlad yn helpu eraill tebyg iddi wneud y mwyaf o’u bywyd newydd yn y DU Bydd ffoadur o Wcráin sy’n byw yng Nghymru yn treulio pen-blwydd cyntaf dechreuad y rhyfel yn ei mamwlad yn...