16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Meh 2024 / Cwmni

Mae ACT wedi rhyddhau ei adroddiad amgylcheddol ar gyfer 2023, gan amlygu ei berfformiad cynaliadwyedd dros y flwyddyn yn ogystal â’i nodau ar gyfer y dyfodol.

Mae’r adroddiad yn darparu dadansoddiad manwl o berfformiad y sefydliad o ran defnydd ynni a dŵr, ailgylchu a gwariant carbon – ymhlith ffactorau amgylcheddol eraill.

Canfu’r adroddiad fod yr holl ynni a gyflenwir i safleoedd ACT yn dod 100% o drydan adnewyddadwy a bionwy.

Mae tua 40 aelod o staff wedi cwblhau’r cymhwyster Lefel 2 Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd Gwyrdd, sy’n cyfateb i dros 10 y cant o’r gweithlu.

Ar hyn o bryd mae gan bencadlys ACT, Ocean Park House yng Nghaerdydd, gyfradd ailgylchu trawiadol o 63%. Tynnir sylw at welliannau i gyfraddau ailgylchu’r canolfannau eraill yn yr adroddiad, gyda’r gobaith y bydd cyfraddau ailgylchu ar draws ei holl safleoedd yn cynyddu i 50 y cant erbyn Gorffennaf 2024.

Dywedodd Louise Williams, Cyfarwyddwr Gweithredol ACT: “Ein cyfrifoldeb ni yw anelu at ragoriaeth gweithredol mewn cynaliadwyedd ac, o ystyried ein rôl fel darparwr hyfforddiant, addysgu ac ymgysylltu â phobl ifanc ac oedolion am ein heffaith amgylcheddol.

“Trwy groesawu diwylliant o welliant parhaus, ein nod yw lleihau ein hôl troed amgylcheddol, gan osod esiampl gadarnhaol i’r genhedlaeth nesaf a meithrin dyfodol cynaliadwy i bawb.”

Darllenwch yr adroddiad llawn yma.

Rhannwch