16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Meh 2024 / Company

Rhoi cyfle i bobi ifanc gael profiad gwerthfawr yn y gweithle a meithrin arweinwyr chwaraeon i r dyfodol dyna yw gobaith Cyfarwyddwr Chwaraeon yr Urdd, Gary Lewis gyda chynliun prentisiaeth
newydd Urdd Gobaith Cymru. 

Cychwynnodd deg o bobi ifanc rhwng 17 24 oed ar y cynliun prentisiaeth gydar Urdd chwe mis yn ôl, sydd yn cad ei gynnig ar y cyd gydag ACT Training. Mae pump ohonynt wedi cu ileoli yng Ngwersyll yr Urdd Glan-Ilyn a phump gydar Adran Chwaraeon yn gweithio ym mhob cwr o Gymru gan gynnwys Abertawe, Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd.

Yn ystod eu cyfnod prentisiaeth 12 mis, byddant yn ennui NVQ Lefel I mewn Arwain Gweithgaredd. cymwysterau gan Gyrif Liywodraethu yn ogystal a phroflad gwaith gwerthfawr fydd o fudd iw gyrfa
yn y dyfodol. Gyda thua 80 ciwb newydd yn cad eu sefydlu gan yr Adran Chwaraeon bob biwyddyn, maer prentisiaid wedi chwarae rhan bwysig yn gailuogi hyn i ddigwydd.

Yn ôi Gary Lewis, Cyfarwyddwr Chwaraeon yr Urdd, Beth ydym ni angen yw gweithlu ar iawr gwiad. Mi aliwn ni roir hyftbrddiant cywir ir bobi ifanc yma sefydlu ciybiau cymunedol newydd – sydd wedyn wrth reswm yn golygu y gall mwy on aelodau fwynhau gweithgareddau ar ôI ysgol trwy gyfrwng y Gyrnraeg.

Maer prentisiaid yn wych – maent mor frwdfrydig ac yn gwneud cymaint o wahaniaeth o ran yr hyn atiwn ni gynnig yn Ileol, rhanbartho! a chenedlaethol. Em gobaith wedyn yw bod y clybiau maent yn sefydlu yn ystod eu biwyddyn gyda ni yn cae! eu rhedeg gan wirfoddotwyr Ileol, sydd hefyd yn derbyn hyfforddiant
gennym. Rydym yn faich iawn o gad gweithio gyda ACT Training ar y cynilun hwn sydd o fudd mawr ir Iirdd ar bobi ifanc.

Lansiwyd cynilun prentisiaid yr Urdd ac ACTlraining yn swyddogol yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd dydd Mawrth, 3 Mawrth yng nghwmnir Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Hyfforddiant, Julie James AC. Dywedodd, Mae gan y diwydiant chwaraeon a hamdden swyddogaeth bwysig yn cadw pobi Cymru yn heini ac iach. Rwyn faich iawn fod pobi ifanc yn cad cynnig cynlluniau prentisiaeth i gychwyn gyrfa yn y sector hon. Maer ffaith fod y cynliun hwn yn cad ci gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg yn ychwanegu at
ci wcrth.

Mi all y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg roi mantais bwysig i rywun os ydynt yn chwilio am swydd fleu os ydynt eisiau datblygu eu gyrfa ac mae busnesau sydd yn cynnig gwasanaeth dwyieithog
iw cwsmeriaid yn cad eu gwerthfawrogi mwy gan eu cwsmeriaid.

Ychwanegodd Caroline Cooksley, Cyfarwyddwr Datblygu ACT Training, Maen amlwg fod y prentisiaid wedi gwneud gwahaniaeth arwyddocaol yn em cymunedau yn barod ac mae ACT yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth gydar Urdd gan gynnig y cyfle in pobi ifanc fbd yn unigolion medrus, cymwys a chyflogadwy tra ar yr un pryd yn cefnogir Gymraeg.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gydag Angharad Prys angharadprys@urdd.org /01248672107/07976330361.

Rhannwch