16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Ebr 2024 / Company

Mae Tîm Sgiliau Hanfodol ACT wedi bod yn defnyddio technoleg ddigidol er eu mantais drwy gydol y cyfnod clo, gan greu rhaglen addysgol bwrpasol i gefnogi dysgwyr ACT ar eu taith academaidd drwy gydol yr haf.

Mae canlyniadau’r rhaglen ‘Summer Sorted’ wedi bod yn hynod lwyddiannus gyda phresenoldeb cyffredinol i’r gwersi rhithwir, yn 93% anhygoel. Arweiniodd y rhaglen hefyd at 100% o ddysgwyr yn ennill o leiaf 1 cymhwyster ar Lefel 2.

Mae bod yn arweinwyr ym maes trawsnewid digidol wedi bod yn nod strategol parhaus ar gyfer ACT ers peth amser ond mae’r pandemig wedi cyflymu’r dilyniant hwn dros nos. Dim ond un o nifer o dimau ACT yw’r Tîm Sgiliau Hanfodol sydd wedi croesawu technolegau digidol yn llawn ac mae eu dysgwyr yn ffynnu o ganlyniad.

Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o Gymhwyso Rhif (Rhifedd), Cyfathrebu (Llythrennedd) a Llythrennedd Digidol. Mae’r cymwysterau hyn yn galluogi dysgwyr i ddangos y gallant ddefnyddio’r sgiliau hanfodol hyn mewn ystod o sefyllfaoedd tra byddant yn y gwaith, mewn dysgu a thrwy gydol eu hoes.

Wrth siarad am lwyddiant y Rhaglen ‘Summer Sorted’, dywedodd y Tiwtor Sgiliau Hanfodol, Rob Peebles, “Mae’r offer a’r adnoddau digidol rydym wedi bod yn eu defnyddio yn gwneud dysgu o bell gymaint yn fwy effeithiol a phleserus i ddysgwyr. Mae dysgu o bell yn newydd i bob un ohonom ond rwy’n credu ein bod yn addasu’n wych ac wedi cael adborth gwych gan ddysgwyr.”

‘Cyn gwneud hyn roeddwn i’n aros yn effro tan tua 5am ac yna’n cysgu drwy’r dydd ond nawr dwi’n mynd i’r gwely yn llawer cynharach oherwydd fy mod i’n gwybod bod yn rhaid i mi godi ar gyfer y sesiynau.

Ychwanegodd dysgwr arall, “Mae’r sesiynau’n fwy hwyliog a phleserus (nag yn yr ysgol) ac oherwydd mai fy newis i oedd gwneud y cwrs, rwy’n teimlo fy mod wedi cael rhywfaint o ryddid.’

Mae’r rhaglen ‘Summer Sorted’ wedi arwain at lwyddiannau gwych, gan gynnwys dau ddysgwyr o ganolfan Pen-y-bont ar Ogwr ACT, y rhagfynegwyd y byddent yn cael graddau F yn eu TGAU. Gyda chymorth eu Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol a’u hymroddiad eu hunain, cyflawnodd y ddau ddysgwyr Lefel 2 ar y rhaglenni AON ac AON & Chyfathrebu. O ganlyniad, mae’r ddau fyfyriwr bellach yn gallu symud ymlaen i’r coleg, ac maen nhw wedi cael cynnig lleoedd sy’n dechrau ym mis Medi.

Yn Hyfforddiant ACT rydym yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau Sgiliau Hanfodol, a gynlluniwyd i helpu dysgwyr i asesu’r ystod o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer dysgu, cyflogaeth a bywyd llwyddiannus. Mae’r cymwysterau’n darparu un ysgol o ddilyniant, sy’n rhychwantu chwe lefel o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Ewch yma i ddysgu mwy! 

Mae ACT hefyd yn cynnig Sgiliau Hanfodol fel rhan o’n Fframwaith Prentisiaethau i’r rhai a allai fod eisiau hynny. Os nad oes gennych raddau perthnasol mewn Mathemateg a Saesneg, gallwn eich helpu i weithio tuag at ennill y cymwysterau hynny fel rhan o’ch Prentisiaeth. Mae ACT yn helpu i sicrhau bod gennych y cymwysterau angenrheidiol sydd eu hangen i symud ymlaen ar eich llwybr gyrfa.

Rhannwch