16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Mai 2024 / Company

Nid yw llawer ohonom yn ymwybodol o’r cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael ar ôl colli eich swydd drwy ddiswyddiadau. Un cynllun a fydd yn eich cefnogi gydag ailhyfforddi, ennill sgiliau newydd, neu roi hwb cychwynnol i yrfa newydd yw cyllid ReAct. Bydd y grant o £1,500 yn eich helpu drwy’r broses ailhyfforddi, mae gan ACT lwyth o gyrsiau wedi’u hariannu’n llawn i ddewis ohonynt, a’r cyfan ar gael i chi!

 
Felly, beth yw’r cynllun ReAct?

Pecyn cymorth syml yw’r cynllun ReAct sy’n helpu pobl i ennill sgiliau newydd, gan wella eu siawns o ddychwelyd i waith ar ôl cael eu diswyddo. Mae’r pecyn yn cynnwys grant a chymorth o £1,500 i helpu i ddileu unrhyw rwystrau ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol.

Ydych chi’n gymwys?

Rydych yn gymwys i gael cymorth ReAct os:

 • Ydych chi wedi colli eich swydd yn ystod y tri mis diwethaf.
 • Ydych chi o dan hysbysiad diswyddo cyfredol gyda dyddiad gadael o fewn y tri mis nesaf.
 • Ydych chi’n breswylydd yng Nghymru.
 • Nad ydych chi’n ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant ar hyn o bryd, sy’n cael ei ariannu’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gan arian cyhoeddus.


Beth yw’r broses ymgeisio?

 • Rhaid i chi wneud cais am grant a chael cymeradwyaeth y llywodraeth cyn dechrau eich hyfforddiant.
 • Unwaith y bydd eich cais wedi’i gymeradwyo, rhaid i chi ddechrau o fewn 30 diwrnod i’r dyddiad cychwyn y cytunwyd arno.

Cymorth ReACT ychwanegol

O dan y Cynllun ReAct efallai y bydd gennych hawl hefyd i gael help gyda’r canlynol wrth hyfforddi:

 • Treuliau teithio
 • Costau llety
 • Treuliau cyfarpar cymdeithasol
 • Costau gofal plant

ReAct ar gyfer cyflogwyr

Mae’r rhaglen ReAct hefyd o fudd i fusnesau, drwy ddarparu cyfraniad cyflog o hyd at £3,000 tuag at gostau cyflogi *person cymwys am 25 awr yr wythnos neu fwy.

Rhagor o wybodaeth am gymhwysedd:

Rhaid gwneud ceisiadau cyn i’r recriwt newydd ddechrau gweithio a rhaid:

 • i’r swydd fod am o leiaf 16 awr yr wythnos
 • nad yw’r swydd yn cael cymorth gan gronfeydd cyhoeddus neu Ewropeaidd eraill
 • i’r swydd gael ei thalu ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol (ICC) neu uwch
 • disgwyl i’r swydd bara am o leiaf 12 mis

Eisiau dysgu mwy? Cysylltwch â ni!

Os ydych yn unigolyn, neu’n fusnes sydd â diddordeb yn y cynllun ReAct, mae ACT yma i helpu! Mae ACT yn derbyn cyllid ReAct ar gyfer llawer o’n cyrsiau masnachol, o Reoli i Harddwch, gallwn eich helpu i ddiweddaru eich sgiliau i ddychwelyd i’r gwaith.

Fel y cyflogwr, mae gennych y pŵer i ddewis y darparwr hyfforddiant mwyaf addas! Mae ACT yn darparu hyfforddiant deinamig sydd wedi’i gynllunio i ddiwallu anghenion eich busnes!

I ddysgu mwy neu i siarad â’n Cydlynydd Cyrsiau Masnachol, ffoniwch 029 2046 4727 neu ebostiwch info@acttraining.org.uk

Rhannwch