16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Meh 2024 / Dysgwyr Newyddion

Mae dysgwr o ACT wedi bod yn creu sŵn yn y byd cerddorol – yn ymddangos ar This Morning a hyd yn oed berfformio yn Abaty Westminster.

Mae Cameron Chapman, sy’n mynychu Canolfan Sgiliau Aberdâr ACT ac sydd ar hyn o bryd wedi cofrestru ar gymhwyster Hunanddatblygiad a Lles, yn rhan o Young Carers Aloud – grŵp lleisiol sy’n cael ei hyfforddi gan yr eicon Cymreig Charlotte Church.

Mae’r côr, a ddaeth at ei gilydd i berfformio yng Ngala Starry Nights Action for Children fis diwethaf, yn cynnwys 12 o bobl ifanc o Gymru rhwng chwech a 19 oed.

Mae’r côr yn rhoi cyfle i ofalwyr gael seibiant o’u rolau dydd i ddydd a chysylltu â phobl ifanc eraill drwy ganu.

Cafodd Cameron, ynghyd â’i gyd-gantorion, gyfle i gwrdd â phobl fel Alison Hammond tra’n ymddangos ar raglen This Morning, yn ogystal â pherfformio i’r teulu brenhinol mewn gwasanaeth côr arbennig yn gynharach y mis hwn.

Dywedodd Cameron: “Fe wnes i ddechrau canu drwy Action for Children. Laura Jones – sylfaenydd y côr a chyn-ofalwr ifanc – ofynnodd i mi ymuno â’r côr. Meddyliais amdano ac er fy mod ychydig yn betrusgar, fe ymunais. Mae’r côr wedi rhoi hwb i’m hyder, wedi fy helpu i wneud ffrindiau newydd ac wedi rhoi lle diogel i ymlacio i ffwrdd o gyfrifoldebau bob dydd”

Mae Cameron yn disgrifio’r foment y perfformiodd yn Abaty Westminster fel un ‘swreal’. Dywedodd: “Mae’n wallgof meddwl fy mod i’n canu’n normal, ond wedyn dwi’n edrych o gwmpas ac yn sylweddoli fy mod i yn Abaty Westminster a chael fy ngorlethu.

“Roedd yn rhyfedd cymysgu gyda selebs, ond mae wedi gwneud i mi sylweddoli y gallwch chi wneud unrhyw beth rydych chi ei eisiau os ydych chi’n gweithio’n ddigon caled ac mae yna bobl allan yna sydd wir eisiau eich helpu a’ch cefnogi.”

Wrth siarad am y prosiect corawl gyda Craig Doyle ac Alison Hammond ar raglen This Morning, dywedodd Charlotte Church: “Mae’r gofalwyr ifanc yn y grŵp yn bobl hyfryd a gallwch chi weld yr angerdd sydd ganddynt dros ganu ac am gerddoriaeth, a’r cysylltiad sydd ganddynt â’i gilydd.

“Maen nhw’n gofalu am wahanol aelodau o’u teulu ac yn aml mae’n anodd iawn. Mae’n llawer o gyfrifoldeb ar ysgwyddau ifanc a gall fod yn wirioneddol ynysig. Roeddwn i wrth fy modd gyda’r bobl ifanc – eu gwydnwch, eu gallu i addasu a’u llawenydd yn wyneb adfyd.”

Dywedodd tiwtor Cameron, Martina Chapman, am ei gyflawniadau: “Mae Cameron wedi gwneud pethau rhagorol y tu mewn a’r tu allan i’w addysg yn ACT. Mae ganddo hyder gwych ac agwedd anhygoel. Rwy’n siŵr y bydd yn cyflawni ei holl ddyheadau yn ei yrfa a’i fywyd personol.

“Mae’n bleser bod yng nghwmni Cameron ac mae’n goleuo’r ystafell gyda’i bersonoliaeth ddisglair. Rwy’n gobeithio y byddi di’n ein cofio ni yn ACT pan fyddi di’n enwog.”

Wrth edrych ymlaen at y dyfodol, mae gan Cameron gynlluniau ‘enfawr’, gan egluro bod yn rhaid i chi “fynd yn fawr neu fynd adref”.

Ychwanegodd: “Rwyf am ryddhau albymau stiwdio broffesiynol a chydweithio gyda llawer o artistiaid gwahanol ar draws y DU. Rwyf eisoes mewn trafodaethau gydag ITV yn y gobaith o ymddangos ar sioeau realiti. Felly pwy a ŵyr, efallai y gwelwch chi fi ar gyfres nesaf Big Brother 2024.

“Fel cynllun wrth gefn rydw i eisiau gweithio gyda phlant sydd ag anfantais mewn bywyd, y plant hynny sydd angen ychydig o gymorth ychwanegol. Hoffwn roi ychydig o’r gefnogaeth rydw i wedi derbyn yn ôl.”

Rhannwch