16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Math o gwrs

Apprenticeship

Lefel

Level 3

Lleoliad

Work-based learning

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Fully-funded
Ymgeisiwch nawr

Ynglŷn â’r cwrs hwn

Mae ein Prentisiaeth Cymorth ar gyfer Rhaglenni Digidol yn cwmpasu nifer o agweddau allweddol technoleg ddigidol mewn lleoliadau busnes. Mae’n ddelfrydol ar gyfer y dysgwyr hynny sy’n darparu cymorth gweinyddiaeth ddigidol i dimoedd.

Mae’r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sy’n defnyddio TG yn eu gweithle ac sy’n awyddus i  archwilio mwy o nodweddion y dechnoleg y maent yn rhyngweithio â hi.

Byddai ymgeisydd nodweddiadol yn aelod o dîm mewn busnes llai sy’n defnyddio contract allanol ar gyfer ei gefnogaeth dechnegol TG ond sydd angen rhywun mewnol i weithredu fel y cyswllt allweddol a darparu cymorth yn y gwaith i gydweithwyr. Fel arall, gall fod o fewn busnes mwy o faint sy’n chwilio am sgiliau defnyddwyr TG uwch.

Bydd gofyn i ddysgwyr ymgymryd â chymysgedd o unedau gorfodol ac unedau dewisol (byddwn yn gweithio gyda chi i benderfynu pa unedau dewisol sydd fwyaf addas i’ch rôl, a’ch busnes).

 

 • Diogelwch systemau TG a thelathrebu
 • Amgylcheddau rhwydwaith digidol
 • Cyfathrebu digidol
 • Rheoli gwybodaeth ddigidol
 • Rheoli offer ar gyfer cydweithredu ar-lein mewn busnes
 • Rheoli prosiect rhaglen TG

 

Pan fyddwch yn cytuno i ymgymryd â Phrentisiaeth, efallai y bydd gofyn i chi gwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol, yn dibynnu ar eich cymwysterau blaenorol, lefel y Brentisiaeth rydych yn ei chwblhau a’ch anghenion penodol chi eich hun.

Bydd y cymhwyster hwn yn cael ei gyflwyno’n bennaf drwy sesiynau 1-i-1 gydag aelod o’n tîm cyflwyno, gan ddefnyddio cymysgedd o sesiynau dysgu wyneb yn wyneb ac o bell.

 

Ar ôl cofrestru, byddwn hefyd  yn dyrannu asesydd i’r dysgwyr. Bydd yr asesydd yn ymweld â’r dysgwr naill ai yn eu gweithle neu o bell (er enghraifft, trwy Microsoft Teams) yn fisol, drwy gydol y cymhwyster, er mwyn cefnogi cynnydd, arsylwi a gosod tasgau.

Caiff dysgwyr eu cefnogi a’u hannog i gyrraedd eu potensial llawn yn eu diwydiant dewisol drwy gydol eu cymhwyster .

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol yn cynnwys:

 • Cynorthwyydd desg gymorth TG
 • Gwasanaethau cwmwl
 • Cymorth cronfeydd data
 • Datblygiad gwe

Rolau rheoli cynnwys digidol

Er mwyn dechrau prentisiaeth yng Nghymru, mae angen i chi fod:

 • yn 16 oed neu’n hŷn (nid oes terfyn oedran uchaf)
 • yn byw yng Nghymru
 • ddim mewn addysg llawn amser
 • ddim yn derbyn unrhyw gyllid arall gan Lywodraeth Cymru
 • Gallwch chwilio a gwneud cais am swyddi gwag Prentisiaethau yma

 

Os ydych chi’n bwriadu ymgymryd â chymhwyster Prentisiaeth fel ffordd o uwchsgilio yn eich rôl bresennol, bydd angen i chi hefyd:

 • fod yn gweithio am o leiaf 16 awr
 • gael cefnogaeth eich cyflogwr i ymgymryd â’r cymhwyster
 • ymrwymo i ymgymryd â 4-6 awr o astudio bob mis ar gyfartaledd
 • gweithio mewn rôl sy’n berthnasol i’r cymhwyster
 • cael eich cyflogi am o leiaf 51% o’ch oriau contract yng Nghymru

Math o gwrs

Apprenticeship

Lefel

Level 3

Lleoliad

Work-based learning

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Fully-funded
Ymgeisiwch nawr