16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Math o gwrs

Apprenticeship

Lefel

Level 2

Lleoliad

Work-based learning

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Fully-funded
Ymgeisiwch nawr

Ynglŷn â’r cwrs hwn:

Mae ein Prentisiaeth Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae yn paratoi dysgwyr i weithio mewn amgylchedd chwarae. Cefnogir ymarferwyr i ddarparu nifer o weithgareddau a chyfleoedd ysgogol i blant, gan hyrwyddo chwarae a datblygiad.

Mae’r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer Gweithwyr Chwarae Cynorthwyol, Cynorthwywyr Canolfan Chwarae a phobl sy’n gweithio gyda phlant 4 – 16 oed mewn:

 • Cynlluniau chwarae
 • Meysydd chwarae antur
 • Clybiau ar ôl ysgol
 • Darpariaeth gwyliau

Bydd gofyn i ddysgwyr gwblhau cymysgedd o unedau gorfodol ac unedau dewisol (byddwn yn gweithio gyda chi i benderfynu pa unedau dewisol sy’n berthnasol i’ch rôl, a’ch busnes).

 

Mae’r unedau gorfodol yn cynnwys:

 

 • Gweithio mewn amgylchedd chwarae gyda phlant a phobl ifanc
 • Egwyddorion Gwaith Chwarae
 • Cefnogi Chwarae Plant a Phobl Ifanc
 • Perthnasoedd yn yr amgylchedd chwarae
 • Iechyd a Diogelwch yn yr Amgylchedd Chwarae
 • Diogelu a Lles Plant a Phobl Ifanc yn yr Amgylchedd Chwarae
 • Gweithio gyda phlant a phobl ifanc i greu mannau chwarae a chefnogaeth
 • Chwarae hunan gyfeiriedig a ddewiswyd yn rhydd
 • Datblygu gwaith chwarae ac ymarfer tîm eich hun
 • Cyfrannu at iechyd, diogelwch, diogelu a lles plant a phobl ifanc
 • Defnyddio’r amgylchedd chwarae
 • Helpu i wella’ch ymarfer eich hun a’r Gweithiwr Chwarae
 • Gwaith Chwarae Myfyriol Tîm
 • Ymarfer Perthnasau Cymorth yn yr Amgylchedd Chwarae

Pan fyddwch yn cytuno i ymgymryd â Phrentisiaeth, efallai y bydd gofyn i chi gwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol, yn dibynnu ar eich cymwysterau blaenorol, lefel y Brentisiaeth rydych yn ei chwblhau a’ch anghenion penodol chi eich hun.

 

Bydd y cymhwyster hwn yn cael ei gyflwyno’n bennaf drwy sesiynau 1-i-1 gydag aelod o’n tîm cyflwyno, gan ddefnyddio cymysgedd o sesiynau dysgu wyneb yn wyneb ac o bell.

Ar ôl cofrestru, byddwn hefyd  yn dyrannu asesydd i’r dysgwyr. Bydd yr asesydd yn ymweld â’r dysgwr naill ai yn eu gweithle neu o bell (er enghraifft, trwy Microsoft Teams) yn fisol, drwy gydol y cymhwyster, er mwyn cefnogi cynnydd, arsylwi a gosod tasgau.

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn, gall dysgwyr llwyddiannus symud ymlaen i’n Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae. Caiff dysgwyr eu cefnogi a’u hannog i gyrraedd eu potensial llawn yn eu diwydiant dewisol drwy gydol eu cymhwyster

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol yn cynnwys:

 • Gweithiwr Chwarae – y tu allan i’r ysgol / darpariaeth Clwb Gwyliau
 • Cynorthwyydd Chwarae – y tu allan i’r ysgol / darpariaeth Clwb Gwyliau

Er mwyn dechrau prentisiaeth yng Nghymru, mae angen i chi fod:

 • yn 16 oed neu’n hŷn (nid oes terfyn oedran uchaf)
 • yn byw yng Nghymru
 • ddim mewn addysg llawn amser
 • ddim yn derbyn unrhyw gyllid arall gan Lywodraeth Cymru
 • Gallwch chwilio a gwneud cais am swyddi gwag Prentisiaethau yma

 

Os ydych chi’n bwriadu ymgymryd â chymhwyster Prentisiaeth fel ffordd o uwchsgilio yn eich rôl bresennol, bydd angen i chi hefyd:

 • fod yn gweithio am o leiaf 16 awr
 • gael cefnogaeth eich cyflogwr i ymgymryd â’r cymhwyster
 • ymrwymo i ymgymryd â 4-6 awr o astudio bob mis ar gyfartaledd
 • gweithio mewn rôl sy’n berthnasol i’r cymhwyster

cael eich cyflogi am o leiaf 51% o’ch oriau contract yng Nghymru

Math o gwrs

Apprenticeship

Lefel

Level 2

Lleoliad

Work-based learning

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Fully-funded
Ymgeisiwch nawr