16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Ynglŷn â’r Brentisiaeth hon

Mae hwn yn gyfle cyffrous i brentis ymuno â Chartref Cŵn Dinas Casnewydd sy’n gyfleuster cŵn crwydr ac achub a ddarperir gan Gyngor Dinas Casnewydd. Fel prentis mewn Gofal Anifeiliaid, mae angen i chi fod yn awyddus, yn frwdfrydig ac yn dosturiol ac yn gallu gweithio’n galed mewn amgylchedd cyflym. Bydd angen profiad a pharodrwydd arnoch i drin pob brid o gŵn ag ymddygiadau amrywiol. Byddwch yn ymuno â thîm rheoli cŵn ymroddedig sy’n darparu gofal a lles i’r cŵn. Mae’r llety cŵn yn gweithredu 365 diwrnod y flwyddyn, felly byddai’n rhaid i chi fod yn barod i weithio trwy’r flwyddyn drwy’r cyfnodau gwyliau prysur ym mhob tywydd.

Sylwch y byddwch wedi’ch lleoli yn y llety cŵn yn Stephenson Street Casnewydd; nid yw’r llety cŵn yn hawdd ei gyrraedd trwy Drafnidiaeth Gyhoeddus.

Maes Gwasanaeth: Amgylchedd a Diogelu wedi’i leoli yng Nghartref Cŵn Dinas Casnewydd, Stephenson Street, Cyngor Dinas Casnewydd. AP02

Darperir y brentisiaeth hon gan Haddon Training 

Mae gennym amrywiaeth o brentisiaethau ar gael gyda chyflogaeth a hyfforddiant cychwynnol yn cael eu cynnig tan 31 Mawrth 2025.  Byddwch yn derbyn cyflog cystadleuol ar lefel Cyflog Byw Gwirioneddol o £21,030 y flwyddyn ar gontract 37 awr yr wythnos.

Fel un o gyflogwyr mwyaf y Ddinas, rydym yn awyddus i gyflogi prentisiaid ifanc sydd â’r cymhelliant, yr ymrwymiad a’r gwerthoedd cywir i weithio yn ein rolau gwerth chweil a boddhaus.   Byddwch yn cael eich cyflogi gan y Cyngor ac yn treulio rhan o’ch amser yn gweithio i ni tra hefyd yn astudio i ennill y cymhwyster prentisiaid.  Wrth weithio i ni, byddwch yn derbyn mentoriaeth ac arweiniad a chymorth drwy eich cyflogaeth, gan hefyd gael eich cefnogi i ymgymryd ag elfen gymhwyster y rhaglen brentisiaeth.

Ein nod yw adeiladu gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu ac felly rydym yn annog ceisiadau gan bobl lleiafrifoedd ethnig, pobl LHDTC+ a phobl anabl, yn ogystal â phobl sy’n gadael gofal. Mae gan y cyngor nifer o rwydweithiau staff sy’n cynnig cymorth cymheiriaid i staff o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Os hoffech siarad ag aelod o’r rhwydwaith am sut beth yw gweithio i’r cyngor, anfonwch e-bost at nccequality@newport.gov.uk

Casnewydd

Lefel Prentisiaeth 2 Gofal Anifeiliaid

37 awr yr wythnos

Dydd Llun – Gwener

£21,030 y flwyddyn

Tachwedd 6th,  2023

 

 

Dyletswyddau

Darparu gwiriadau gofal a lles ar gyfer y cŵn yn y cenel

Gofynion

 • Fodd bynnag, nid oes angen profiad ffurfiol ar gyfer y brentisiaeth hon
 • Addysg i Safon TGAU gan gynnwys Graddau A*-C (neu 4-8) mewn Saesneg a
 • Mathemateg.
 • Profiad o weithio gydag anifeiliaid
 • Bydd angen dealltwriaeth gadarn a rhesymegol o’r rhaglen brentisiaeth a gynigir.
 • Sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol

Sgiliau

 • Cymraeg Iaith TGAU gradd A-C.
 • Gwybodaeth am wasanaethau’r Sector Cyhoeddus.
 • Profiad mewn cenel

Dod yn Brentis