16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Mai 2024 / Company

Dangoswyd ffyrdd newydd i staff ACT gyfarwyddo’r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol yn llwyddiannus, pan oeddent yn cymryd rhan mewn sesiynau hyfforddi arbenigol.

Cwblhaodd cydweithwyr fodiwlau mewn Hyfforddiant mewn Cyfarwyddo Systematig (TSI), Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Anabledd a Rheoli Gwrthdaro, a ariannwyd fel rhan o gynllun peilot Anghenion Dysgu Ychwanegol Hyfforddeiaeth Llywodraeth Cymru. Roedd hwn yn gymysgedd o ymarferion ymarferol wyneb yn wyneb a dosbarthiadau anghysbell, ar gyfer ein staff Hyfforddeiaeth.

Mae Hyfforddiant mewn Cyfarwyddo Systematig (TSI) yn ddull strwythuredig o arwain pobl anabl mewn sgiliau galwedigaethol a byw’n annibynnol. Ym Mhrif Swyddfa ACT yng Nghaerdydd, dysgwyd cydweithwyr sut i arwain dysgwr drwy gydosod brêc beic cymhleth, heb roi ciwiau llafar penodol.

Dywedodd y rheolwr hyfforddi Chris English, o ELITE Training Solutions, a arweiniodd y sesiynau: “Roedd yn wych gweld y staff o ACT yn croesawu’r hyfforddiant yn llwyr. Gyda chymysgedd o hyfforddiant dros Microsoft Teams ac wyneb yn wyneb, roedd yn bwysig bod y mynychwyr wedi cymryd rhan, ac roeddwn yn hapus iawn gyda’u brwdfrydedd drwyddi draw.”

Ychwanegodd: “Does gen i ddim amheuaeth y bydd yr hyfforddiant yn arfogi’r staff i ddarparu hyfforddiant a chymorth effeithiol i’w holl ddysgwyr, yn enwedig dysgwyr anabl.”

Mae’r dechneg TSI yn pwysleisio ar rymuso’r unigolyn i wneud penderfyniadau, gan eu galluogi i ddysgu tasgau cymhleth, gan arwain at annibyniaeth. Mae’r model hyfforddi wedi’i anelu at hyfforddwyr swyddi, gweithwyr gofal ac unrhyw staff sy’n addysgu sgiliau annibyniaeth.

Mae adran Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Anabledd y cwrs yn cynnwys terminoleg briodol, strategaethau cymorth a chymhorthion ar gyfer anawsterau dysgu, anableddau dysgu ac Awtistiaeth. Mae ganddo drosolwg pellach o niwroamrywioldeb, anableddau corfforol ac iechyd meddwl. Mae’r sesiwn hyfforddi Rheoli Gwrthdaro wedi’i chynllunio i ddangos sut y gall gwrthdaro godi a sut i ddad-ddwysáu unrhyw sefyllfa drafferthus yn effeithiol gan ddefnyddio dulliau cyfathrebu.

Nod cynllun peilot Anghenion Dysgu Ychwanegol Hyfforddeiaeth Llywodraeth Cymru yw adolygu a allai’r model cyflogaeth â chymorth helpu i sicrhau canlyniadau cadarnhaol, i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol mwy cymhleth. Mae ACT yn defnyddio’r hyfforddiant hwn i dreialu rhai dulliau newydd o addysgu tasgau a sgiliau sy’n gysylltiedig â gwaith.

Rhannwch